skip to Main Content

آغاز سال تحصیلی با فرهنگ سازی مصرف درست آب

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و شروع کلاس های درس، دانش آموزان کلاس اول ابتدایی مدرسه شهید رجائی شهر مهاجران با بستن پیمان دوستی با آب متعهد شدند ضمن استفاده درست از آب در راستای گسترش فرهنگ مصرف بهینه…

Read More
Back To Top